Jump to:

Lorillard

Giay Chung Nhan Dang Ky Nhan Hieu Hang Hoa So: 12 667

Date: 25 Jul 1994 (est.)
Length: 3 pages
95507404-95507406
Jump To Images
spider_lor 95507404_7406

Fields

Author
Hung, T.V.
Truong, P.C.
Area
LEGAL DEPT. FILES/BASEMENT GMP
Type
REGL, REGULATION
Site
G29
Request
R1-056
Named Organization
Harley Davidson
Date Loaded
07 Jan 2002
Document File
95507181/95507413/Missing
Master ID
95507182/7406

Related Documents:
Litigation
Feda/Produced
Author (Organization)
Bo Khoa Hoc Cong Nghe Va Moi Truong
Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam
Cuc So Huu Cong Nghiep
Characteristic
FLOT, OTHER LANGUAGE
UCSF Legacy ID
slr09c00

Document Images

Text Control

Highlight Text:

OCR Text Alignment:

Image Control

Image Rotation:

Image Size:

Page 1: slr09c00
GCNNHHH S6 NOI DUNG BAO HO : - Mau sac Nhan hieu hang h6a : 12 667 - Ndi dung khac : '-ihsn hi~u du~o•c bao hq ton', the. Y>hbnj, bt7o h5 ri€ng - Danh muc hang hba, dich vu (xep theo phan loai quoc te) : F idhom 34 • 1huoc la, cac s~n phasi thuoc la va v,~jt dunt; cho ngu*~i hut thuoc.
Page 2: slr09c00
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIP-T NAM BO KHOA HOC, CONG NGHE VA MOI TRUZSNG CUC SO HIJU CONG NGHIEP GIAY CHU'NG NHAN DANG KY NHAN HIEIJ HANG HOA ChiuGifqychtingnh~n: HARLEY - DAVIDSON, INC. 3700 West Juneau tavenue City of aiilwaukee, State of 'rlisconsin 53208 United States of rimerica Sfi don : 9 5 293 Ngay nop don hop le : 08 .09. 93 Ngay iYu tien : O8 .09 - 93 Dugc c5p theo Quy6t djnh sfi 7 9S ~:/dvNH Ngay 2 5-07. 94 Thbi han hieu luc : 10 nam tinh tii ngay uu ti@n (c6 thd gia han) K.T CUC TRUONG CUC SO HUU CONG NGHI7uP Pho Cuc Truo•ng Tran Viet Hung
Page 3: slr09c00
MQT S6 CHG Y D4C EIPT Vh HIRU L7]C CiJA GIXY CHUNG NHQN > 1. Giay chdng nhan dang ky nhan hi@u hang hda (Giay chi4ng nhan) dudc cgp dua tr@n cac ca s& phAp Iy sau day : - DiL%u 22 Phfip 1Qnh bi£o h6 quybn s8 hau c6ng nghi@p duoc c6ng b6 ngay 11.2.1989 theo L@nh s6 13 LCT/HDNNS cua Chti tich Hei dbng Nha nubc (Phap 1@nh); - Dibu 1E v$ Nhan hi€u hang hda duac ban hanh theo Nghj dinh s6 197-HDBT ngay 14.12.1982 vA duec si4a d$i, bB sung theo Nghi dinh 84-HDBT ngay 20.3.1990 ci5a H0i dbng B6 truong, dac bi¢t la theo Chucng II cda Dibu 1e: nay; - Thong tu s6 1134/SC ngay 17.10.1991 cua ily ban Khoa hoc Nha nu8c hu8ng d£in thi hanh Nghj dinh 84-HDBT ngay 20.3.1990 ci5a HSi d8ng B8 tru8ng, dac bi€t la theo muc N.C,D Chuang II cua Thong tu nay (Thong tu 1134/SC). 2. Chu Gigy chftng nhgn cd quybn sc5 hBu Nhan bi¢u hang hda, duac d8c quy'9n s8 dung, chuy€n giao quyLn s8 biYU ho,ac quybn sii dung Nhan hi@u hang hda cho T6 chiic, ca nhdn khac, cd quybn yBu c$u Tba Sn xdt xii hanh vi xam pham quybn s8 hCiu Nhan hi€u hang hda cua minh (theo dibu 9.1,3 Phap 1¢nh). 3. Chu Giay chiYng nh$n cd nghia vu : trong thBi han 5 nam kd ti1 ngay ky Quyet dinh cap Gigy chung nhiin phai bAt d$u sii dung hoac chuyen giao de' sit dung Nhan hiEu hang hda tuong dng, nau khbng vA ngu kh6ng od ly do clunh dang thi hi@u Iuc Giay chu^ng nhAn sS bi dinh chi (theo Dibu 11 Dibu 12 vb Nhan higu hang hda). Chix Gidy chung nhan phai bao dam su trung thpc cua c6c thong tin vb ngu8i ndp don da khai trong don xin cap Giay chi?ng nhan. N6u bi chung minh rang Chu Gigy chiing nhan kh8ng cd quybn n8p dan thi Gigy chiing nhan si; bi huy bd va chu Gigy chdng nhan da bi huy bd pha.i chiu tr&ch nhitim phfip Iy do h§u qua cua viec da sii dung quyen so huu Nhan hieu hang hda gay ra (theo muc 1.25 Chuong 11 Thong tu 1134/SC). Gigy chhng nhAn cd th6 bi hiuy b8 n6u bi chung minh rang Nhan hi€u hang hda tuong 4tng kh6ng th3a man ti6u chu6n bAo h8 (theo Di6u 28 Phap lAnh). C[JC SU HVU CONG NGHIEP

Text Control

Highlight Text:

OCR Text Alignment:

Image Control

Image Rotation:

Image Size: